• Privacy Policy

  RKVVVoerendaal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy, willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RKVVVoerendaal houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming omdat wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

  Als RKVVVoerendaal zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  A.    Verwerking van persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en donateurs

  Persoonsgegevens van leden worden door RKVVVoerendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doestellingen:

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie, informatie en uitnodigingen;
  • Het aanmelden als lid bij de KNVB in Sportlink.
  • Registratie als vrijwilliger bij onze vereniging.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is het aanmeldingsformulier en vrijwilligersformulier.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKVVVoerendaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Voorletters;
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer (bij jeugdleden < 16 jaar diens ouders);
  • E-mailadres (bij jeugdleden < 16 jaar diens ouders);
  • Geboortedatum;
  • Geboorteplaats;
  • Nationaliteit;
  • ID of Rijbewijs nummer (verplichting KNVB);
  • Bankgegevens (i.v.m. goedkeuring inning automatische incasso contributie en kledinggeld);
  • Relevant beroep (voor jeugdleden < 16 jaar diens ouders);
  • In bezit van EHBO/BHV diploma (voor jeugdleden < 16 jaar diens ouders).

  Uw persoonsgegevens worden door RKVVVoerendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  B.    Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers

  Persoonsgegevens van sponsoren of leveranciers worden door RKVVVoerendaal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinden;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

  • De overeengekomen opdracht.

  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RKVVVoerendaal de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • NAW-gegevens;
  • (Zakelijk) Telefoonnummer;
  • (Zakelijk) E-mailadres;
  • Bankgegevens;
  • BTW-nummer.

  Uw persoonsgegevens worden door RKVVVoerendaal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

  • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

  C.    Verstrekking aan derden

  De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  Zo maken wij gebruik van een derde partij:

  • Sportlink voor het registreren als lid bij de KNVB.
  • Bank t.b.v. automatische incasso.
  • Uitwisseling van vrijwilligers aan andere verenigingen/stichtingen.

  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

  D.   Buiten de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  E.     Minderjarigen

  Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

  F.     Bewaartermijn

  RKVVVoerendaal bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

  G.   Beveiliging

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

  • Alle personen die namens RKVVVoerendaal van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

  H.   Rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

  Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

  I.      Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  J.      Vragen

  Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op (uitsluitend via mail)!

  K.    Contactgegevens

  Secretariaat RKVVVoerendaal
  lou.masolijn@hetnet.nl